artikel

Ny styrelse vald!

På ett välbesökt årsmöte den 26/3 valdes, efter att den gamla styrelsen redovisat sin verksamhets- och ekonomiska berättelse och beviljats ansvarsfrihet, en ny styrelse. Åsa Hagelstedt omvaldes till ordförande. Även de tidigare styrelsemedlemmarna omvaldes och tre nya valdes in. Läs protokollet här och gå in under företrädare så hittar du kontaktuppgifter till den nya styrelsen.
PROTOKOLL FRÅN V-VÄSTRA SÖDERMALMS ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 18 mars 2008
I GÄSTABUDSSALEN, HARTWICKSKA HUSET

1) Ordförande Åsa Hegelstedt höll parentation över två avlidna medlemmar, Rut Eng, född 1923, och Kerstin Bauer, född 1934. Årsmötet öppnades.
2) Fastställdes att årsmötet var behörigt utlyst.
3) Röstlängden och dagordningen fastställdes. 27 medlemmar var närvarande.
4) Ann Mari Engel, föreningens fadder i distriktsstyrelsen, valdes till mötesordförande. Mårten Andersson utsågs till mötessekreterare och Ylwa Lindh och Jan Isaksson till protokollsjusterare/rösträknare.
5) Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och diskuterades. I kapitlet “Medlemmar i föreningen med vissa uppdrag” gjordes vissa korrigeringar. Anki Ahlsten – partisekretare lades till listan. Eva Björklund och Karin Larsson-Sundén har inte varit nämndemän under 2007. Däremot ska tilläggas att Anita Persson är ordförande för och Eva Björklund ledamot av Vänsterns Internationella Forum. Efter diskussion lades berättelsen till handlingarna.
6) Rapporten från Södermalms stadsdelsnämnd lades till handlingarna. Noterades att Åsa Hagelstedt, som där företrädde vänsterpartiet under 2007 nu efterträtts av Ylva Nork.
7) Styrelsens ekonomiska rapport/bokslut föredrogs och lades till handlingarna.
8) Revisorn Åke Gylfe föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
9) Enligt revisorns förslag beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
10) Förslaget till verksamhetsplan godkändes. I diskussionen ställdes fyra extra förslag som den nya styrelsen uppdrogs att bereda. Dessa var a) en reklamskylt för vänsterpartiet på Hammarby Bandys hemmamatcher på Zinkensdamm, b) ett studiebesök hos v-gruppen och v-kansliet i Stadshuset, c) tillsättandet av särskilda arbetsgrupper i olika ämnen, t ex miljöfrågan och d) särskild verksamhet bland småföretagare.
11) Pelle Börjesson föredrog valberedningens förslag. Årsmötet beslutade enligt detta och omvalde Åsa Hagelstedt till ordförande. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Mårten Andersson, Ylva Nork, Jackie Nylander, Ylwa Lind och Lennart Sandborg samt nyvaldes Rebecka Glaser, Jan Strömdahl och Matilda Johansson. Åke Gylfe och Lena Blom omvaldes till revisor resp revisorssuppleant. Till valberedningen valdes Pelle Börjesson (sammankallande), Stina Åström och Jan Isaksson.
12a) Felicia Ohly rapporterade om verksamheten i Ung Vänster Västra Södermalm.
12b) Anki Ahlsten gav kort information om partikongressen i Norrköping den 6-8 juni i år.
Den 15 april ska medlemmarna i Västra Södermalm, Vita Bergen, Enskede och Årsta
välja kongressombud. På årsmötet nominerades Åsa Hagelstedt, Ylva Nork, Åke Gylfe,
Jan Isaksson och Lennart Sandborg till kongrssombud.Ytterligare nomineringar kan
senare göras till Mårten Andersson som valdes till vår förenings representant i den
valberedning som ska förbereda valet av kongressombud.
12c) Informerades om distriktets utskott som vi kan föreslå kandidater till. Årsmötet beslöt att
nominera Åke Gylfe till det fackliga utskottet.
12d) Informerades om nästa föreningsmöte den 10 april som tar upp frågan om vilka
grönområden som vi tycker kan bebyggas. Anders Nordenskiöld blir inledare.
12) Årsmötet avslutades av Åsa Hagelstedt. Efter en kaffepaus följde kvällens sista
programpunkt: Tal av Lars Ohly om “Ett parti i förändring” och allmän politisk diskussion.
Vid protokollet Justeras Justeras
……………………. ………………… ………………
Mårten Andersson Ylva Lind Jan Isaksson

Kopiera länk