artikel

Torsdagen den 29:e maj är en skammens dag i Sverige.

Som medlem av den årsgamla ”International compact with Iraq” (ICI) bestående av ett 50-tal USA-trogna länder ordnar regeringen en Irak-konferens i Stockholm med USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och ytterligare ca 500 deltagare. 25 miljoner kronor av Sveriges biståndsanslag har anslagits för ändamålet (hittills har regeringen anslagit 131 miljoner till ICI:s arbete).
Nätverket mot krig anordnar ett protestmöte på Sergels torg mot denna konferens. På mötet talar Rose Gentle, Military Families Against the War, mamma till dödad brittisk iraksoldat

Mariam Osman Sherifay, socialdemokratisk kommunpolitiker

Jens Holm, EU-parlamentariker för vänsterpartiet

Matthias Gardell, professor i religionsvetenskap

Mehmet Kaplan, miljöpartiet

Teater Tribunalen och Dror Feiler står för uppträdande, sång och musik

Sprid vår information om mötet och kom till Sergels torg kl.18:00 den 29:e maj! Vi måste bli många!

 Vi får inte för ett ögonblick utsätta oss för

risken att framstå som Tony Blairs efter-

trädare i rollen som USA:s lilla pudel i

Europa.”

              Sverker Åström i DN 17/4-08

 

 

För mer information om konferensen och protesterna besök hemsidorna

www.motkrig.org, www.gandhitoday.org , www.iraksolidaritet.se.

 

Många medborgerliga hälsningar,

Elise Rappe, sekreterare i Svensk-irakiska Solidaritetskommittén (SISK) tillika i Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK), två av medlemsorganisationerna i Nätverket mot krig

 

 

 

 

Frågor och svar

 om Irakkonferensen:

Därför skäms vi!

 

Sverige ska den 29 maj vara värdland för en FN- och Irakledd konferens.

"Iraq Compact Annual Review Conference in Stockholm". FN och Irak, som är ordförande i ICI, har bjudit in FN:s samtliga medlemsstater liksom ett antal internationella organisationer. Till konferensen är även USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och Iraks premiärminister al-maliki inbjuden.

 

Det är en skam att Sverige ska vara värdland för en Irakkonferens som bjuder in krigsanstiftare, krigsförbrytare och Iraks marionettpremiärminister.

 

Varför ska man manifestera mot Irakkonferensen?

n n Eftersom den politiska konsekvensen av konferensen är att Sverige legaliserar den amerikanska politiken i Irak. Konferensen kommer att väcka omvärldens förakt. Det är absurt att diskutera följderna av ett angreppskrig utan att nämna de ansvariga. Genom att stå som värd för konferensen framstår Sverige med den före detta kabinettssekreteraren Sverker Åströms ord som Tony Blairs efterföljare som ”USA:s lilla pudel i Europa”.

 

Vi uppmanar alla att komma till Nätverket mot krigs manifestation på Sergelstorg klockan 18.00 den 29 maj. (www.motkrig.org)

 

Vilka är då de ansvariga?

n n Den katastrofala situation som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupation av landet.  Kriget var folkrättsstridigt och har fördjupat motsättningarna i hela världen.  Ockupationen har kostat mer än en miljon irakier livet, nästan fem miljoner (en femtedel av befolkningen) befinner sig i flykt i och utanför landet. Iraks infrastruktur har ödelagts, det mångtusenåriga kulturarvet plundras och förstörs. USA:s urskillningslösa bombningar av civila områden har ökat fem gånger från 2006-2007. Detta är krigsförbrytelser i strid med internationella konventioner.

 

Vad tror ni är syftet med konferensen?

n n Konferensen är ett medel för USA att försöka samla stöd för sin fortsatta militära närvaro i Irak och att vinna bundsförvanter för att exploatera landet. Trots ett oerhört tryck från amerikansk sida, har FN hållit en viss distans till att bli indraget i Irak och identifierat med den illegala invasionen och ockupationen. Men USA strävar efter att utnyttja FN:s legitimitet och vill samtidigt ha någon att skylla på när situationen blir allt katastrofalare.

För USA är det också en poäng att ha konferensen i Sverige som inte deltagit i kriget men som ändå anses vänligt sinnat och förstående. Det kan ge ett skimmer av legitimitet åt kriget och vad som därefter har hänt.

 

Men hur motiverar då regeringen Reinfeldt konferensen?

n n I augusti 2007, antog säkerhetsrådet resolution 1770. I den talas det om en utvidgad roll för FN i Irak, och det slås fast att världsorganisationens hjälpinsatser skall stödjas av den USA-ledda ockupationsstyrkan. Resolutionen har inget att säga om att det katastrofala läget i landet är resultatet av en folkrättstridig invasion och ockupation. Att ansvaret är USA:s nämns inte. I resolutionen refereras det till ett så kallat internationellt partnerskap med Irak (the International Compact with Iraq, ICI). FN har där tilldelats en roll som ”medordförande”. Risken är stor att världsorganisationen kommer att utnyttjas för att på amerikanska premisser öppna upp Irak och inlemma landet ekonomiskt i den ”globala ordningen”. En akut fråga gäller en kontroversiell lag om exploateringen av landets oljetillgångar som ger utländska företag stora friheter att plundra landet.

 

Men behöver inte Irak bistånd?

n n Nej. Irak behöver i första hand inte biståndsmiljarder. Istället bör de väldiga oljevinster som nu tas hand om av amerikanska företag gå till Irak. Bakom ansträngningarna att hjälpa Irak tycks ligga ett synsätt att landet utsatts för en naturkatastrof och att det nu är det internationella samfundets ansvar att reparera skadorna. Så ligger det inte till.
Beslutet att angripa och ockupera Irak fattades av USA och Storbritannien. Det enda rimliga är att dessa två stater nu tar ansvaret för att finansiera återuppbyggnaden av landet.

Dessutom behöver flyktingarna pengar. Konferensen i Stockholm kostar 25 miljoner. Det är bara att sätta in de pengarna till FN:s flyktingorgan UNHCR, där gör de mer nytta. Sverige har som medlem av ICI också lämnat ett bidrag till dess verksamhet på hittills 137 miljoner kronor.

 

 

Temat för konferensen är – hur få till stånd fred och försoning i det krigshärjade Irak? Vad är då ert svar på den frågan?

n n En majoritet av det irakiska folket och motståndsrörelsen i Irak kräver att ockupationstrupperna ska dras bort från Irak omedelbart. Enligt en del debattörer skulle det betyda kaos. Men deUSA-ledda trupperna och deras närvaro i Irak är inte en kraft för fred eller stabilitet. Tvärtom. Det är själva huvudstyrkan bakom det mesta av våldet i landet. Ta bort ockupationen, och mycket av konflikter mellan samhällsgrupper kan reduceras.

 

 

Men bör inte USA stanna för att förhindra inbördeskrig?

n n I civilisationens 6000 åriga vagga där det första bevattningssystemet skapades är nu 11 miljoner människor utan dricksvatten.

I Bagdad, staden där den legendariske kalifen Harun ar-Rashid skänkte en klocka till Karl den Store i Europa, en klocka som européerna inte sett maken till, är bårhusen överfulla med lik.

Irak har en mångtusenårig historia och det irakiska folket kommer att kunna lösa sina problem om USA-alliansen drar tillbaka sina trupper.

Liksom andra folk som lever under ockupation har det irakiska folket rätt till motstånd. Det irakiska folkets motstånd är legitimt enligt folkrätten. Det finns inga lösningar utan motståndsrörelsens deltagande. Det irakiska folket har rätt till självbestämmande, oberoende och demokrati.

n n Våldet kommer inte att upphöra omedelbart. Det kommer inte direkt att bli fullständig fred och ro så snart de drar sig tillbaka, men det irakiska folket får en möjlighet att lösa sina egna konflikter utan närvaron av hundratusentals soldater. Detta kallas nationellt självbestämmande för det irakiska folket. I en undersökning gjord för den amerikanska militären skriver Washington Post (20/4) att "Alla etniska och religiösa grupper anser att den amerikanska invasionen är roten till våldsamheter mellan dem och anser att bortdragande av amerikansk trupp är nyckeln till nationell försoning".

 

Hur kan ni säga att Iraks regering är illegitim?
n n Det sägs att ockupationsstyrkan är där på begäran av den irakiska regeringen. Och det är sant att FN:s säkerhetsråd gång på gång förlängt mandatet för den USA-ledda ockupationsstyrkan i Irak. Nu senast förlängdes det till den sista december 2008. Men att säkerhetsrådet hänvisar till en regering, som är resultatet av en folkrättsstridig militär intervention och efterföljande ockupation, ändrar inte på de faktiska förhållandena. Den vägen kan principen om staternas självbestämmanderätt inte undermineras. Säkerhetsrådet har etablerats i enlighet med FN-stadgan och det skall hålla sig inom stadgans konstitutionella ramar. Rådet skall agera i överensstämmelse med principen om staternas självbestämmanderätt, som är en norm av högsta rang inom den internationella rätten, liksom förbudet mot aggression. Det uppenbara missbruk av FN-stadgan som USA drivit igenom via säkerhetsrådet ställer frågan om gränserna för rådets makt på sin spets.

n n Staterna kan inte vara bundna, när säkerhetsrådet grovt bryter mot grundläggande internationell rätt av högsta dignitet.  Det pågår inte heller någon politisk process i Irak.  Enligt GAO (amerikanska kongressens revisionskontor) är den irakiska regeringen ”icke-fungerande”.  Utan amerikansk militär skulle regeringen falla. Ska nu Sverige; FN, EU träda in och stötta denna icke-fungerande marionett?
 

Men hur kan ni vara emot att Sverige stödjer återuppbyggnaden av Irak?

n n”Återuppbyggnad”, är politiskt fikonspråk. Vi talar om ett land i fullt krig. Fyra procent av den irakiska befolkningen är död. De lever inte längre. De finns inte längre bland oss. En miljon själar, en miljon människor, liv, med drömmar, barn, planer, bröder systrar, familjer.  Det är ett elfte september, varje vecka, 52 gånger om året i fem år.

Landet är ockuperat. Att i det läget delta i ”demokratiseringen” av Irak är att involvera sig i ockupationen. 

n n Att skicka pengar för att reformera domstolar, stärka kvinnors rättigheter, lära irakiska journalister demokrati, låter finfint, men problemet är att statsmakten är genomkorrumperad, och att det ger situationen en fernissa av demokratisering. Så länge landet är under ockupation är en demokratisering omöjlig. Sverige har också dolda motiv bakom sitt agerande. I den svenska landstrategin står det att det irakiska ”Näringslivet har skadats och delvis paralyserats av överdriven statlig reglering” och ”En förutsättning för en normalisering av näringslivet är att /…/ sunda spelregler för den privata sektorn införs”. Att driva en ekonomisk agenda i ett annat land utan att dess befolkning ska ha något att säga till om – är det demokrati? De svenska riktlinjerna för detta stöd förefaller uttrycka samma brist av respekt för demokratins spelregler som ockupanten själv.

 

USA UT UR IRAK
INGET SVENSKT STÖD TILL OCKUPATIONEN

 

 

 

Kopiera länk