artikel

Vill vi ha lokal demokrati?

Om vi inte agerar antar snart stadsfullmäktige en utredning som centraliserar lokala beslut och fråntar stadsdelsnämnden viktiga demokratiska möjligheter. Ju längre från medborgarna makten finns ju sämre fungerar den demokratiska processen.
Läs mer ->

Som ersättare i stadsdelsnämnden vet jag att den lokala demokratin är till
nytta för medborgarna på Södermalm och att det vore en urholkning av densamma
om stadsdelsnämndens mandat minskas ytterligare genom att det som nu är lokala
beslut, centraliseras. Till nästa nämndmöte den 28/8 ligger en remiss där
nämnden skall ta ställning till och yttra sig om den utredning Stadsledningskontoret
har gjort "Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för
vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen" ett ärende som
dels rör ett förenklat bygglovsförfarandet dels centralisering av
parkförvaltningen. Det kan ju vi första anblicken inte verka vara något att gå
i taket över men konsekvensen blir, om man ser närmare på förslaget, att
stadsdelsnämnden och därmed invånarna på Södermalm får ännu mindre möjlighet
att påverka den lokala miljön. I förlängningen är detta naturligtvis ett hot
mot demokratin. När det gäller det förenklade bygglovsförfarandet vill man
stilla näringslivets exploateringsbehov på bekostnad av långsiktigt planerande
och medborgarinflytande. Skönhetsrådetatt kommer att mista sin kanske
viktigaste uppgift och knytas till stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet ska
inte längre ha hand om klassificering och bedömning av kulturhistoriska
miljöer. Konskekvenserna blir på sikt horribla, förfulning, ogenomtänkta
byggplaner och kommersiell klåfingrighet kommer inte att kunna förhindras
lika lätt. Och skippar man samråd i början av förfarandena kommer överklagande
att öka. Så igentligen är detta i mycket en tydlig  markering från alliansens sida om att
medborgarnas inflytande inte är något man är intresserad av.

Nu på torsdag den 21/8 kommer det att hållas ett
medborgarmöte där vi som medborgare kan ställa politikerna mot väggen och
verkligen fråga dom vad dom igentligen menar och vill.

Mötet hålls i Göta Ark Medborgarplatsen 25 plan 7 lokal röda
rummet(passande eller hur?)

Så läs ärende 33 på föredragningslistan på;

http://insyn.stockholm.se/sodermalm/insyn.aspx?id=39&page=agenda&nodeid=258424

och följ nämndordförandens uppmaning att "ställa frågor som
ligger dig varmt om hjärtat"

 

Kopiera länk