Möten

ÅRSMÖTE 2010 V VÄSTRA SÖDERMALM!

Vänsterpartiets Västra Södermalms medlemmar kallas, som redan meddelats, till årsmöte tisdagen den 16 mars 2010 kl 19.00 i Stagneliusrummet, Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 B (ingång från skolgården). Utöver sedvanliga årsmötespunkter kommer vi att få lyssna till partiordförande Lars Ohly som valt rubriken ”Rödgrön valseger för världens bästa välfärd” för sitt anförande.

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande, sekreterare, protokollsjusterare och rösträknare för årsmötet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Rapport från v-företrädare i stadsdelsnämnden
 7. Styrelsens ekonomiska rapport/Bokslut
 8. Revisonsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Verksamhetsplan 2010
 11. Val av ny styrelse, revisor(er) och valberedning
 12. Övriga frågor och rapporter
 13. Årsmötets avslutande

Lars Ohly: Rödgrön valseger för världens bästa välfärd.

Välkomna!

Kopiera länk